Miscellanea

Órigenés: začátek prologu Komentáře k Žalmům

Božská slova říkají, že Božská Písma jsou uzamčena a zapečetěna klíčem Davidovým (snad dokonce pečetí), o němž je řečeno: „pečetní rytina: ‚Svatý Hospodinu,‘“ (Ex 28,36) což znamená zapečetěna mocí Boha, který Písma dal, která se zjevuje touto pečetí. O onom uzamčení a zapečetění učí Jan ve Zjevení: „Napiš andělovi církve ve Filadelfii: ‚Toto říká svatý, pravdivý, který má klíč Davidův, který když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Znám tvé skutky. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, jež nikdo nemůže zavřít.‘“ (Zj 3,7–8) A po pár slovech: „Spatřil jsem v pravici toho, který sedí na trůnu, svitek popsaný zevnitř i zvnějšku, zapečetěný sedmi pečetěmi; a spatřil jsem jiného mocného anděla provolávajícího silným hlasem: ‚Kdo je hoden otevřít tento svitek a rozlomit jeho pečeti?‘ Nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít tento svitek a podívat se do něj. I plakal jsem, že se nenašel nikdo hodný otevřít tento svitek a podívat se do něj. Jeden ze starších mi říká: ‚Neplač. Hle, zvítězil lev z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel tento svitek a jeho sem pečetí.‘“ (Zj 5,1–5) O onom zapečetění hovoří pouze Izaiáš takto: „Všechny tyto výroky pro vás budou jako slova této zapečetěné knihy, kterou když dají člověku, který umí část, a řeknou mu ‚Přečti to‘, řekne: ‚Nemohu ji přečíst, neboť je zapečetěná.‘ I bude dána tato knihy do rukou člověku, který neumí číst, a řeknou mu: ‚Přečti to,‘ a on řekne: ‚Neumím číst.‘“ (Iz 29,11–12) Je nutno uznat, že toto neplatí pouze o Janovu Zjevení a Izaiášovi, nýbrž o veškerém Božském Písmu, jež je podle všeobecného souhlasu těch, kdo dokáží alespoň přiměřeně naslouchat Božským slovům, plno hádanek, podobenství a temných výroků a jiných rozmanitých forem nejasnosti těžko srozumitelných lidské přirozenosti. O tom chce dát poučení i Spasitel, a protože klíč je u zákoníků a farizeů, kteří se nesnaží najít cestu k otevření, říká: „Běda vám, učitelé Zákona, že jste sebrali klíč k poznání. Sami jste nevstoupili a těm, kteří se snaží vstoupit, vstoupit nedovolíte.“ (Lk 11,52) atd.

Než začneme výklad žalmů, předešleme krásný výklad, který nám svěřil onen Hebrej o veškerém Božském Písmu obecně. Říkal totiž, že celé Bohem vnuknuté Písmo se co do své nejasnosti podobá mnoha zamčeným pokojům v jediném domě. U každého pokoje prý leží klíč, který se k němu nehodí. Takto jsou u pokojů rozesety klíče, které se nikdy nehodí k těm dveřím, u nichž leží. Nejdůležitější úkol prý je nacházet tyto klíče a připojovat je pokojům, které mohou otevřít. Myslí si prý tedy, že i Písma jsou nejasná a nezískávají východiska k svému výkladu odjinud než od sebe navzájem, protože mají v sobě rozptýlen exegetický klíč. Domnívám se tedy, že i apoštol navrhoval takovýto postup k porozumění Božským slovům, když říkal: „O tom též mluvíme ne učenými slovy lidské moudrosti, ale učenými slovy Ducha, a duchovní vykládáme duchovními.“ (1 Kor 2,13).

Miscellanea

Stránka užívá soubory cookies pro zajištění co nejlepší funkce.