Miscellanea

Publikace

Původní články a kapitoly v monografiích

 • Pavlík, J.: Sobota a neděle ve starověkém křesťanství. Salve, revue pro teologii a duchovní život 30, 2 (2020), s. 23–40. (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Tragédie církevní disciplíny aneb polemika nad "mrtvou manželkou". Studia Theologica 22, 2 (2020), s. 193–205. (ISSN 1212-8570 a 2570-9798).
 • Pavlík, J.: Παρρησία in John Chrysostom’s Homilies on the Gospel of Matthew. Vigiliae Christianae 73, 1 (2019), s. 1–15. (ISSN 1570-0720).
 • Pavlík, J.: Explanatio in Canticum canticorum Theodóréta z Kyrru a promarněná příležitost antiochijské exegeze. In: Lichner, M.: Patristická a streodveká recepcia Šalamúna, Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 247-264. (ISBN 978-80-244-5198-5)
 • Pavlík, J.: Jan Chrýsostomos: Homilie na Skutky apoštolů (hom. 1). Salve, revue pro teologii a duchovní život 26, 3 (2016), s. 105–120. (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Kniha Skutků v pojetí Jana Chrýsostoma. Salve, revue pro teologii a duchovní život 26, 3 (2016), s. 95–103. (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Funkce výrazu παρρησια a charakteristické příklady jeho uplatnění v homiliích Jana Chrýsostoma na Skutky apoštolů. Acta Universitatis Carolinae Theologica 6, 2 (2016), s. 91–117 (ISSN 1804-5588)
 • Pavlík, J.: Polemičnost Štěpánovy řeči (Sk 7.2–53) v narativním kontextu. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů 57, 1 (2015), s. 67–89 (ISSN 1211-3379)
 • Pavlík, J.: The first homily of John Chrysostom's 55 homilies on the Acts of the Apostles as the key to his characterisation of this biblical book. Homiletisch-liturgisches Korrespondenzblatt – Neue Folge 32, 117 (2014/2015), s. 48–56 (ISSN 0724-7680)
 • Pavlík, J.: Judicial agon in Chrysostom's 50th homily In Acta apostolorum. Homiletisch-liturgisches Korrespondenzblatt – Neue Folge 31, 115 (2013/2014), s. 87–95 (ISSN 0724-7680)
 • Pavlík, J.: Vznik Septuaginty a takzvaný "alexandrijský kánon". Salve, revue pro teologii a duchovní život 23, 2 (2013), s. 39–52 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Starozákonní kánon ve starověké církvi. Salve, revue pro teologii a duchovní život 23, 2 (2013), s. 79–90 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Jak správně rozumět moudrosti starců. In: Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Ed. Blažek, J. – Veverková. K. – Biernot, D. Brno: L. Marek, 2012, s. 65–71 (ISBN 978-80-87127-56-8)
 • Pavlík, J.: Řečnická dispositio a rétorická interpretace starověkých textů. In: Sambucus VII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Ed. Škoviera, D. – Sipekiová, N. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 24–34 (ISBN 978-80-8082-487-7)
 • Pavlík, J.: Kratés z Mallu a krize trochu jinak. In: Bednaříková, J. – Bouma, D. – Hojda, J.: Krize a kairos. Společenské výzvy. Červený Kostelec: Mervart, 2010, s. 29–47 (ISBN 978-80-87378-78-6)
 • Pavlík, J.: Bohové a ateismus v Lúkiánově satiře. In: Ateismus – teologická reflexe. Studie DTI HK. Eds. J. Hojda, O. Bouma, P. Polehla. Hradec Králové: Typo Studio, 2009, s. 115–132 (ISBN 978-80-87363-02-7)
 • Pavlík, J.: Pokušení selekce v De compositione verborum Dionysia z Halikarnassu. In: Epea pteroenta Růženě Dostálové k narozeninám. Eds. M. Kulhánková, K. Loudová. Brno: Host, 2009, s. 262–271 (ISBN 978-80-7294-320-3)
 • Pavlík, J.: Obrácení apoštola Tomáše aneb obrácení podle Jana. In: Příběhy povolání a obrácení v biblických textech. Eds. J. Hanuš, J. Vybíral. Brno: CDK, 2009, s. 89–98 (ISBN 978-80-7325-177-2)
 • Pavlík, J.: Antické hledání hranice mezi poezií a prózou. In: In spiritu veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Eds. M. Bedřich, B. Mohelník OP, T. Petráček, N. Schmidt. Praha: Krystal OP, 2008, s. 593–610 (ISBN 978-80-87183-02-1)
 • Pavlík, J.: O Vidění Ezdrášově. In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 157–159 (ISBN 978-80-7021-814-3)
 • Pavlík, J.: O řeckém Zjevení Mariině. In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 235–238 (ISBN 978-80-7021-814-3)
 • Pavlík, J.: Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství. Salve, revue pro teologii a duchovní život 16, 1 (2006), s. 7–21 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Eufonická poetika Dionýsia z Halikarnássu a možnosti rekonstrukce řecké fonetiky. Listy filologické CXXVIII, 3-4 (2005), s. 225–239 (ISSN 0024-4457)
 • Pavlík, J.: Skutky Ondřejovy. Úvod. In: Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 239–245 (ISBN 80-7021-593-3)
 • Pavlík, J.: Římané jako národ bez mýtů? Theologická revue, čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty roč. 73, 3 (2002), s. 350–371 (ISSN 1211-7617)
 • Pavlík, J.: Řecká mytologie v Česku na přelomu tisíciletí. Theologická revue, čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty roč. 72, 3 (2001), s. 319–326 (ISSN 1211-7617)

Monografie

 • Pavlík, J.: Svatý Jan Chrysostomos. Křestní katecheze. 1. vyd.. Praha: Krystal OP, 2020, 168 s. (ISBN 978-80-7575-087-7)
 • Pavlík, J.: Svatý Jan Chrysostomos: Povzbuzení pronásledovaným. 1. vyd.. Praha: Krystal OP, 2015, 205 s. (ISBN 978-80-87183-85-4)
 • Pavlík, J.: Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících. 1. vyd.. Praha: KLP, 2013, xciv a 178 s. (ISBN 978-80-86791-80-7)
 • Pavlík, J.: Zvuková estetika v literární kritice Dionýsia z Halikarnássu. 1. vyd.. Praha: KLP, 2010, 208 s. (ISBN 978-80-86791-77-7)
 • Pavlík, J.: Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii. Řeč olympijská. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, 115 s. (ISBN 80-246-0758-1)

Učebnice

 • Pavlík, J.: Základy gramatiky novozákonní řečtiny. Verze 2004. Praha: KLP, 2004, (CD-ROM) (ISBN 80-86791-23-8)

Příspěvky na konferencích

 • Pavlík, J.: Úvod k Explanatio in Canticum canticorum Theodóréta z Kyrru. Patristická konference 2016 (Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna), pořádaná TF Trnavské univerzity 22.–23. září 2016 v Bratislavě
 • Pavlík, J.: Parrésia jako charakteristika postav u Jana Chrýsostoma. Patristická konference 2015, pořádaná CMTF UPOL 24.–25. září 2015 v Olomouci
 • Pavlík, J.: Dějiny spásy, nebo historiografie bez událostí?. Historiam scribere (et legere): Symposium k jubileu profesorky Bohumily Mouchové, pořádané UK FF 8. listopadu 2013 v Praze
 • Pavlík, J.: Homilie Jana Zlatoústého na Skutky apoštolů, analýza soudního agónu v 50. homilii. Patristická konference 2013: Patristická exegeze Písma, pořádaná UK KTF a HTF 19.–20. září 2013 v Praze
 • Pavlík, J.: Prolegomena k rétorické interpretaci spisu Jana Chrýsostoma Ad eos qui scandalizati sunt. Patristická konference 2012, pořádaná CMTF UPOL 20.–21. září 2012 v Olomouci
 • Pavlík, J.: Mozaika zásad poustevníka v Apofthegmatech otců. Patristická konference 2008, pořádaná CMTF UPOL 7.–8. listopadu 2008 v Olomouci
 • Pavlík, J.: E-learning ve výuce novozákonní řečtiny. Konference Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků, pořádaná FF UPOL 6.–7. listopadu 2007 v Olomouci. In: Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků, Sborník z konference. Dd. Pokorná, B. Univerzita Palackého Olomouc 2008 (ISBN 978-80-244-1918-3)
 • Pavlík, J. – Feberová, J.: Tvorba kurzů v CMS Moodle na Univerzitě Karlově v Praze. IV. národní konference pořádaná Centrum pro studium vysokého školství – NCDiV Praha aVŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Ekonomickou fakultou 28.–30. června 2006 v Ostravě. In: Distanční vzdělávání v České republice – současnost a perspektivy. Praha – Ostrava 2006 (ISBN 80-86302-36-9)
 • Pavlík, J.: Kurz staré řečtiny v Moodle. Mezinárodní konference EMTECH 2005, pořádaná ČVUT v Praze, UK v Praze, UHK, MU v Brně, Gymnáziem F. X. Šaldy, sdružením Czech eLearning Network, EUNIS-CZ a CESNET, 6.–7. 6. 2005 v Praze. In: Proceedings of Emtech 2005 Conference. CTU: Praha 2005 (ISBN 80-01-03336-8)

Zvané přednášky

 • 4.7.2012, Sobotka: Epistolografie v počátcích křesťanství. Přednáška na 56. ročníku festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka
 • 17. září 2011, Hradec Králové: Podoby přátelství v antické tradici. Přednáška v rámci Vzdělávacího cyklu Diecézního teologického institutu Doctrina Christiana
 • 6. prosinec 2008, Hradec Králové: Počátky křesťanského mnišství v Egyptě. Přednáška v rámci Vzdělávacího cyklu Diecézního teologického institutu Doctrina Christiana
 • 27. listopad 2008, UK FF: Pokušení selekce v De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu. Přednáška pro Jednotu klasických filologů
 • 11. březen 2008, Hradec Králové: Ateismus a racionalistická skepse v antice. Teologická konference o ateismu pořádaná katedrou náboženské výchovy PdF UHK a Diecézním teologickým institutem
 • 7. duben 2006, UK FF: Antická řecká rétorika a styl – Aristotelés a peripatetická tradice. Přednáška pro účastníky doktorského projektu Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu do osvícenství na Filozofické fakultě UK v Praze

Překlady z řečtiny a latiny

 • Deuterokanonické knihy Starého zákona. 1. vydání. Překl. J. Pavlík. Praha: Biblion, 2014, 389 s. (ISBN 978-80-87282-18-2)
 • Apofthegmata I. Výroky a příběhy pouštních otců. 2. revid. vydání. Překl. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009, s. 9-28 (ISBN 978-80-86882-12-3)
 • Apofthegmata III. Výroky a příběhy pouštních otců. Překl. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008, 88 s. (ISBN 978-80-86882-10-9)
 • Jan Cassianus: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b). Překl. O. Koupil, J. Lorman, E. Mendelová, J. Pavlík, M. Recinová, J. Šimandl, J. Zdichynec, Z. Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008, 208 s. (ISBN 978-80-86882-09-3)
 • Jan Cassianus: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a). Překl. O. Koupil, J. Pavlík, A. Vandrovec, J. Zdichynec. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007, XLIV a 92 s. (ISBN 978-80-86882-07-9)
 • Vidění Ezdrášovo. Překl. a pozn. J. Pavlík. In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 181–185 (ISBN 978-80-7021-814-3)
 • Zjevení Mariino. Překl. a pozn. J. Pavlík. In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 240–249 (ISBN 978-80-7021-814-3)
 • Apofthegmata II. Výroky a příběhy pouštních otců. Překl. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005, 136 s. (ISBN 80-86882-01-2)
 • Theodórétos z Kyrru: Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských. Překl. a úvod J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005, XXX a 146 s. (ISBN 80-86882-00-4)
 • Theodórétos z Kyrru: Historia religiosa, 9. kapitola – Petr. Překl. a úvod J. Pavlík. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 2 2005, s. 37–46
 • Zlomek Skutků Ondřejových (Vat. gr. 808). Překl. a pozn. J. Pavlík. In: Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 249–256 (ISBN 80-7021-593-3)
 • Martyrium Ondřejovo (Vat. gr. 807). Překl. a pozn. J. Pavlík. In: Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II. Uspořádal J. A. Dus. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 257–266 (ISBN 80-7021-593-3)
 • Palladios: Poučné příběhy pro komořího Lausa. Překl. J. Pavlík, úvod J. Pavlík - O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002, XXXII a 128 s. (ISBN 80-902682-6-9)
 • Apofthegmata I. Výroky a příběhy pouštních otců. Překl. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 153 s. (ISBN 80-902682-2-6)
 • Řeč Náchorova z byzantského románu Barlaam a Joasaf (XXVI,238–XXVII,254) s vloženou Aristeidovou apologií. Překl. a úvod J. Pavlík. Orthodox Revue. Časopis pro pravoslavnou theologii 3 (1999), s. 49–56. (ISSN 1212-1592)

Překlady z živých jazyků

 • Metz, J. B.: Křesťanství a cizinci. Perspektivy multikulturního náboženství. Z němčiny přel. J. Pavlík. Salve. Revue pro teologii a duchovní život 14, 1 (2004), s. 49–57 (ISSN 1213-6301)
 • Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků. Závěrečný dokument 5. světového kongresu o pastorační péči o migranty a uprchlíky. Z angličtiny přel. H. Křížková – J. Pavlík. Salve. Revue pro teologii a duchovní život 14, 1 (2004), s. 78–88 (ISSN 1213-6301)

Recenze

 • Pavlík, J.: Peter W. Martens (ed.), Adrian’s Introduction to the Divine Scriptures. An Antiochene Handbook for Scriptural Interpretation. Oxford, Oxford University Press 2017, xvi, 344 p. ISBN 978-0-19-870362-2. Eirene. Studia Graeca et Latina LIV (2018), s. 300–302. (ISSN 0046-1628)
 • Pavlík, J.: Stuart E. Parsons, Ancient Apologetic Exegesis. Introducing and Recovering Theophilus’s World. Eugene (OR), Pickwick Publications 2015, xvi, 238 pp. ISBN 978-1-62564-809-9. Eirene. Studia Graeca et Latina LIV (2018), s. 302–303. (ISSN 0046-1628)
 • Pavlík, J.: David Vopřada: Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2015 (recenze). Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26, 1 (2016), s. 146–147 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Petr Kitzler. From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church. Berlin n Boston, Walter de Gruyter (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127) 2015, XIV 159 pp. ISBN 978-3-11-041942-9. Listy filologické CXXXVIII 3–4 (2015), s. 380–382 (ISSN 0024-4457)
 • Pavlík, J.: David Rylaarsdam. John Chrysostom on Divine Pedagogy. The Coherence of his Theology and Preaching. Oxford: Oxford University Press 2014, xxvi, 317 pp. ISBN 978-0-19-871538-2. Eirene. Studia Graeca et Latina LI 1–2 (2015), s. 373–325. (ISSN 0046-1628)
 • Pavlík, J.: Markéta Kulhánková. Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014. 185 s. Listy filologické CXXXVIII 1–2 (2015), s. 187–188. (ISSN 0024-4457)
 • Pavlík, J.: Cristina Pepe. The Genres of Rhetorical Speeches in Greek and Roman Antiquity. Leiden – Boston: Brill (International Studies in the History of Rhetoric, 5), 2013, xviii, 618 s. Eirene. Studia Graeca et Latina L 1–2 (2014), s. 338–340. (ISSN 0046-1628)
 • Pavlík, J.: Růžena Dostálová. Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010 (recenze). AVRIGA. Zprávy Jednoty klasických filologů LIV (2012), s. 169–171 (ISSN 1211-3379)
 • Pavlík, J.: Václav Ventura. Spiritualita křesťanského mnišství 2–3. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově, 2010 (recenze). Salve. Revue pro teologii a duchovní život 21, 4 (2011), s. 155–156 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Thomas Merton. Vody Siloe. Praha: Krystal OP, 2007 (recenze). Salve. Revue pro teologii a duchovní život 17, 2 (2007), s. 126–127 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Václav Ventura. Spiritualita křesťanského mnišství 1. Od prapočátků do svatého Jana Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově, 2006 (recenze). Salve. Revue pro teologii a duchovní život 17, 1 (2007), s. 143–144 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Cesare Marco Calcante. Genera dicendi e la retorica del sublime. Pisa – Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000, 188 s. (Rezension). Listy filologické CXXVII 1–2 (2004), s. 144–147 (ISSN 0024-4457)
 • Pavlík, J.: Manfred Frank. Co je neostrukturalismus? Překlad M. Petříček. Praha: Sofis – Pastelka, 2000 (recenze). Salve. Revue pro teologii a duchovní život 13, 4 (2003), s. 88–89 (ISSN 1213-6301)
 • Pavlík, J.: Pobídka Řekům. Překlad, úvod a poznámky Matyáš Havrda. Praha: Herrmann & synové, 2001, 224 s. - Proč "pobídka" a ne „impulz,“ nebo „šťouchanec“? (recenze). Listy filologické CXXVI 1–2 (2003), s. 122–131 (ISSN 0024-4457)
 • Pavlík, J.: Viktor Fischl. Kuropění. Podněty k interpretaci. Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty roč. 71, 3 (2000), s. 275–280 (ISSN 1211-7617)
 • Pavlík, J.: Lingvistické poznámky ke slovu "oikumené". Getsemany 2/103 (2000), s. 45–47

Popularizační aktivity

Miscellanea

Stránka užívá soubory cookies pro zajištění co nejlepší funkce.