Miscellanea

Antická filozofie

Plútarchos: O rozporech stoiků

Antická filozofie

Plútarchos z Chairóneie (46–120) byl středoplatónský filozof a spisovatel a působil jako Apollónův kněz v Delfách. Napsal cenné Paralelní životopisy slavných Řeků a Římanů a řadu filozofických dialogů a pojednání vydávaných pod souhrnným titulem Moralia. Spis O rozporech v učení stoiků (De stoicorum repugnantiis) o 47 kapitolách představuje Plútarchovu polemiku se stoickou filozofií a je jedním z významných zdrojů zlomků textů starých stoiků. Sám přitom čerpá z textů akademického skeptika Karneada (214–129) polemizujících se stoikem Chrýsippem (279–206). Nerevidovaný překlad prvních 11 kapitol byl vytvořen na semináři Řecká četba na HTF UK v ZS 2019 (komentář tohoto poměrně náročného textu probíhal ústně a nebyl zaznamenáván; opíral se hlavně o komentované vydání Plutarco: Le contraddizioni degli stoici. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 2000).


Seneca: O prozřetelnosti

Antická filozofie

Lucius Annaeus Seneca (cca 1–65) byl římský stoický filozof a básník, který působil jako rádce císaře Nerona a získal si při tom velké bohatství. Nakonec upadl do podezření z účasti na spiknutí proti císaři a na Neronův příkaz spáchal sebevraždu. Dialog s dlouhým titulem Quare aliqua incommoda bonis viris accidant, cum providentia sit (Proč se dobrým lidem dějí nepříjemné věci, když existuje prozřetelnost) zkracovaným jako De providentia (O prozřetelnosti) se zabývá stoickou teodiceou, tedy vysvětlením, odkud se bere zlo, je-li svět řízen prozřetelností své racionální božské podstaty (stoikové byli panteisté). Partnerem tohoto dialogu je adresát jeho pozdních listů Lucilius, z čehož se soudí, že sepsání spadá do posledních let Senekova života. Před lety za dlouhých zimních večerů jsem tento dialog přeložil v panice, že zapomínám latinu. Překládal jsem ze svazku své osobní knihovny: L. Annaei Senecae Opera quae supersunt. Vol. I. Ed. Haase, Fr. Lipsiae: Teubner, 1898, s. 3–16.


Miscellanea

Stránka užívá soubory cookies pro zajištění co nejlepší funkce.